اول آذر

نقاشی پایه اول آذر ماه

نقاشی جوجه با چهارگوش(شناخت مربع و مستطیل) ادامه آشنایی با اشکال هندسی(چهارگوش)طراحی سگ نقاشی گوسفند واجرای حرکت های موجدار و ابر مانند ادامه آشنایی با خطوط موجدار وطراحی حیوانات(شیر)

کامپیوتر پایه اول آذر ماه

توضیح شیپ-سطل رنگ-انواع براش-فلش آندو-control+z-تغییر جهت درتصویر Resize-کوچک و بزرگ کردن تصویر-کپی کردن قسمتی از نقاشی-سایه دارکردن نقاشی استفاده از خط کش در نقاشی-اضافه کردن رنگ به پالت رنگ-روش تایپ در نقاشی و تغییر آن

قرآن پایه اول آذر ماه

شعر خانه ما-لوحه۳ سوره عصر-شعر بدون نام- پیام قرآنی روخوانی سوره عصر شعر آرزوی من-لوحه۸ سوره ناس-شعر بدون نام لوحه۴ لوحه۵ لوحه۶ لوحه۷ روخوانی سوره ناس لوحه۹ لوحه۱۰ لوحه۱۱ لوحه۱۲ یادآوری۱ تمرین۴ شعر منم بچه مسلمان-پیام قرآنی-لوحه۱۵ سوره حمد-شعر بدون نام-پیام قرآنی لوحه۱۳ لوحه۱۴ لوحه۱۵-روخوانی سوره حمد لوحه۱۶ لوحه ۱۷ لوحه۱۸ لوحه۱۹

فارسی پایه اول آذر ماه

آموزش( اِ -ِ ه) ونحوه ترکیبات آن با کلمات آموزش -ِ ربط و نحوه قرارگیری آن در کلمات آموزش نشانه ش و ترکیب آن با(ا-َو) آموزش نشانه ی وترکیب آن با(ا-َو)

ریاضی پایه اول آذر ماه

شمارش از۶تا۹ علامت جمع و علامت تساوی علامت بزرگتر و علامت کوچکتر جمع با چوب خط جمع نظام دار جمع نظام دار معرفی عدد ۱۰ آموزش تفریق

به بالای صفحه بردن