اول بهمن

نقاشی پایه اول بهمن ماه

طرحی جغد بوسیله اشکال هندسی بیضی و دایره نیم دایره و دایره(نقاشی همبرگر) کاردستی با مقوا(بمناسبت روز مادر) نیم دایر و دایره(نقاشی مار)

فارسی پایه اول بهمن ماه

آشنایی با نشانه (گ) و خواندن کلمات ترکیبی آن آشنایی با نشانه(ف) و ترکیب آن با نشانه های ده پایین آشنایی با نشانه(ق) و خواندن کلمات ترکیبی آن آشنایی با نشانه(ل) و نو.شتن جدول دوستی آشنایی با نشانه(ج) و ترکیب آن در جدول دوستی

ریاضی پایه اول بهمن ماه

روش جمع کردن با کمک محور روش تفریق کمک محور پیدا کردن الگو اعداد به صورت ۲ تا ۲تا و یا ۳ تا ۳ تا که در جمع و تفریق کردن کاربرد پیدا می کند. روش استفاده و محاسبه با کمک چوب خط برای اعدادی که حاصل جمعشان بیشتر از ۵ تا می شود کاربرد …

ریاضی پایه اول بهمن ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن