سوم دی

نقاشی پایه سوم دی ماه

طراحی فانتزی دختر(قرینه سازی در اجرا طرح لباس) طرح گلها طراحی پرندگان(اجرا صحیح رنگ آمیزی و ترکیب و محو کردن) طراحی زمستانی و اجرا صحیح فیگور

فارسی پایه سوم دی ماه

آشنایی با کلمات جدید،هم خانواده،مخالف و کلماتی که پسوند مند دارند دانلود آشنایی با کلمات جدید،هم خانواده،مخالف و آشنایی با کلماتی که پسوند ستان دارند دانلود

علوم پایه سوم دی ماه

آشنایی با گیاهان سبز و ویژگی های هر کدام از گروه های گیاهان آشنایی با قسمت های اصلی یک گیاه و ویژگی های آن ها

ریاضی پایه سوم دی ماه

آشنایی با خطوط،نیم خط وپاره خط آشنایی با مفهوم محیط و مساحت آشنایی با حل مساله محیط آشنایی با حل مساله مساحت

به بالای صفحه بردن