ششم فروردین و اردیبهشت

نقاشی پایه ششم فروردین و اردیبهشت ماه

شروع طراحی چهره طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی چهره سه حالت(تمام رخ-سه رخ-نیم رخ) طراحی نیم رخ چهره مردانه طراحی تمام رخ چهره خانم

ریاضی پایه ششم فروردین و اردیبهشت ماه

تقریب به روش قطع کردن تقریب به روش قطع کردن تقریب به روش قطع کردن تقریب به روش قطع کردن تقریب به روش گرد کردن تقریب به روش گرد کردن تقریب به روش گرد کردن محاسبات تقریبی ترتیب انجام عملیات در ریاضی خطای تقریب خطای تقریب

به بالای صفحه بردن