پایه اول

فارسی پایه اول بهمن ماه

آشنایی با نشانه (گ) و خواندن کلمات ترکیبی آن آشنایی با نشانه(ف) و ترکیب آن با نشانه های ده پایین آشنایی با نشانه(ق) و خواندن کلمات ترکیبی آن آشنایی با نشانه(ل) و نو.شتن جدول دوستی آشنایی با نشانه(ج) و ترکیب آن در جدول دوستی

ریاضی پایه اول بهمن ماه

روش جمع کردن با کمک محور روش تفریق کمک محور پیدا کردن الگو اعداد به صورت ۲ تا ۲تا و یا ۳ تا ۳ تا که در جمع و تفریق کردن کاربرد پیدا می کند. روش استفاده و محاسبه با کمک چوب خط برای اعدادی که حاصل جمعشان بیشتر از ۵ تا می شود کاربرد …

ریاضی پایه اول بهمن ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول دی ماه

طراحی میوه ها با اشکال هندسی(موز با مثلث و مستطیل) طراحی ساده حیوانات با اشکال هندسی(خرگوش) طراحی حیوانات(موش) طراحی گام به گام قورباغه

فارسی پایه اول دی ماه

آشنایی با نشانه –ُ اُ و ترکیب آن با نشانه های ده پایین مهارت آَنایی با (ک) و خواندن کلمات ترکیبی آن مهارت آشنایی با نشانه ی(و) و ترکیب آن با نشانه های دیگر آشنایی با نشانه ی (گ) و خواندن کلمات ترکیبی آن

ریاضی پایه اول دی ماه

شناخت اعداد دو رقمی و معرفی یکان و دهگان ترتیب شمارش اعداد از ۱ تا ۲۰ ترتیب شمارش اعداد به صورت معکوس از ۱ تا ۲۰ جمع اعدادی که حاصلشان بیشتر از ۵ می شود را به صورت ذهنی محاسبه می کنند. روش جمع کردن تعداد بیشتر از دو تا عددبا هم را یاد می …

ریاضی پایه اول دی ماه ادامه مطلب »

نقاشی پایه اول آذر ماه

نقاشی جوجه با چهارگوش(شناخت مربع و مستطیل) ادامه آشنایی با اشکال هندسی(چهارگوش)طراحی سگ نقاشی گوسفند واجرای حرکت های موجدار و ابر مانند ادامه آشنایی با خطوط موجدار وطراحی حیوانات(شیر)

کامپیوتر پایه اول آذر ماه

توضیح شیپ-سطل رنگ-انواع براش-فلش آندو-control+z-تغییر جهت درتصویر Resize-کوچک و بزرگ کردن تصویر-کپی کردن قسمتی از نقاشی-سایه دارکردن نقاشی استفاده از خط کش در نقاشی-اضافه کردن رنگ به پالت رنگ-روش تایپ در نقاشی و تغییر آن

قرآن پایه اول آذر ماه

شعر خانه ما-لوحه۳ سوره عصر-شعر بدون نام- پیام قرآنی روخوانی سوره عصر شعر آرزوی من-لوحه۸ سوره ناس-شعر بدون نام لوحه۴ لوحه۵ لوحه۶ لوحه۷ روخوانی سوره ناس لوحه۹ لوحه۱۰ لوحه۱۱ لوحه۱۲ یادآوری۱ تمرین۴ شعر منم بچه مسلمان-پیام قرآنی-لوحه۱۵ سوره حمد-شعر بدون نام-پیام قرآنی لوحه۱۳ لوحه۱۴ لوحه۱۵-روخوانی سوره حمد لوحه۱۶ لوحه ۱۷ لوحه۱۸ لوحه۱۹

به بالای صفحه بردن