علوم پایه پنجم آذر ماه

ماهیچه های ارادی و غیر ارادی اسکلت،مغز وستون مهره هاو نخاع رشته های عصبی شکستگی استخوان و درمان آن داستان چشم ساختمان درونی چشم ساختمان بیرونی چشم ساختمان داخلی و بیرونی چشم و اجزا آن معایب چشم(نزدیک بینی و دوربینی) راه های مراقبت از چشم چگونگی تشکیل تصویر در چشم وظیفه مردمک چشم ساختمان داخلی …

علوم پایه پنجم آذر ماه ادامه مطلب »