اجتماعی پایه پنجم دی ماه

آشنایی با انواع وسایل حمل و نقل آشنایی با حمل و نقل زمینی (قطار و راه آهن) آشنایی با حمل و نقل آبی(کشتی و راه های ارتباط آبی) آشنایی با حمل و نقل هوایی(هواپیما) داستان اردو و مقایسه با کشور رعایت قوانین در اردو و کشور آشنایی با قوای سه گانه در کشور و وظایف …

اجتماعی پایه پنجم دی ماه ادامه مطلب »