چهارم فروردین و اردیبهشت

نقاشی پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

طراحی یک گلدان و گل های آن با تاکید بر سایه روشن طراحی یک لیوان و زردآلوها با تاکید بر سایه روشن طراحی دختر بند انگشتی بر روی برگ ها طراحی دختر و فیگور دست ها و پاها فرشته و برف

قرآن پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

قرائت آیات ۵۶ تا ۶۳ سوره نمل قرائت آیات ۱ تا ۸ سوره جمعه قرائت آیات ۶۴ تا ۶۹ سوره یوسف قرائت آیات ۱ تا ۳۰ سوره نبا قرائت آیات ۱ تا ۴۲ سوره عبس قرائت آیات ۱ تا ۲۹ سوره تکویر

هدیه پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

آشنایی با طریقه برخورد با معلم و راه های تشکر از او آشنایی با دوربین های اطراف و دوربین خدا و تفاوتشان قدردانی و تشکر از خدای بزرگ برای تمام نعمت هایی که به ما داده است

علوم پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

آشنایی با دسته بندی گیاهان و نحوه رشد و تکثیر گیاهان مختلف آشنایی با زیستگاه جانوران مختلف و زنجیره غذایی جانداران آشنایی با زیستگاه جانوران مختلف و زنجیره غذایی جانداران

ریاضی پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

نحوه محاسبه مساحت متوازی الاضلاع و مثلث و آشنایی با قاعده و ارتفاع این اشکال هندسی نحوه محاسبه محیط و مساحت اشکال مختلف و بیان واحد های آن ها آشنایی با کاربرد نمودار ستونی و حدس و آزمایش و شانس رو یا پشت آمدن سکه آشنایی با نمودار خط شکسته در آمار احتمال اتفاقات مختلف

اجتماعی پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

آشنایی با نشانه های ملی کشورمان ایران آشنایی با تقویم و طریقه خواندن آن آشنایی با روز ها و مناسبت های مهم کشورمان ایران آشنایی با روز ها و مناسبت های مهم کشورمان ایران

به بالای صفحه بردن