ریاضی پایه دوم مهر ماه

عدد وشمارش (عدد ورقم)

( مرور سال گذشته از شمارش عددها از یک تا نود و نه )

مقایسه اعداد

( مرور سال گذشته از مقایسه عدد های یک رقمی )

معرفی اعداد دو رقمی

( مرور سال گذشته از مقایسه عددهای دو رقمی و توضیح یکی ده تایی )

الگوی عددی

( مرور سال گذشته از شمارش چندتا چندتا و الگوهای عددی )

فصل ۲ ( جمع و تفریق اعداد دو رقمی )

مقایسه اعداد دو رقمی

( آموزش مقایسه عددهای دورقمی بر اساس دهگان(بزرگتر کوچکتر) )

جمع و تفریق ده تایی با محور

( آموزش جمع وتفریق عددهای دورقمی بدون یکان مثل(۱۰-۲۰-۳۰)به همراه آموزش روی محور )

تقریب

( آموزش تقریب(نزدیک بودن اعداد به عددهای قبل و بعد از خود) )

الگوسازی شاخه ای

( آموزش الگوسازی شاخه ای با استفاده از جدول یکان ودهگان )

ساعت(آموزش دقیقه)

( آموزش خواندن ساعت(دقیقه) )

جمع فرآیندی

( آموزش جمع عددهای دو رقمی به روش فرآیندی(اول از مرتبه دهگان شروع می شود) )

تمرین جمع فرآیندی (با شکل)

( تمرین جمع عددهای دورقمی به روش فرآیندی با شکل(اول از مرتبه دهگان شروع می شود) )

به بالای صفحه بردن