ریاضی پایه سوم مهر ماه

ریاضی
۱-۰۱ الگویابی

یادگیری مفهوم الگو و توانایی تشخیص آن در زندگی

1-02 شمارش چندتا چندتا

یادگیری شمارش به طرق مختلف

1-03 ماشین های ورودی و خروجی

توانایی تشخیص اعداد ورودی و اعمال تغییرات روی آن وبه دست آوردن عدد خروجی

1-04 ساعت بعداز ظهر

آشنایی با ساعت بعد از ظهر،تشخیص ساعت قبل و بعدازظهر و بکارگیری آن در زندگی

1-05 تقارن

آشنایی با مفهوم قرینه بودن برخی اجسام و رسم محور تقارن

به بالای صفحه بردن