علوم پایه دوم مهر ماه

فصل۱
۱-۱ زنگ علوم

حواس پنجگانه و اهمیت یادداشت برداری در طبیعت

فصل۲(هوای سالم و آب سالم)

۲-۱ هوای سالم و آب سالم

درک اهمیت آب و هوای سالم و عوامل آلودگی آنها

2-2 هوای سالم و آب سالم

درک اهمیت آب و هوای سالم و عوامل آلودگی آنها

فصل۳

۳-۱ زندگی ما و گردش زمین

به بالای صفحه بردن