علوم پایه سوم مهر ماه

۱-۰۱ زنگ علوم

آشنای با خوراکی های مفید و مضر،تهیه گزارش ش جمع آوری اطلاعات

1-02 خوراکی ها

آشنایی با هرم غذایی و گروه های غذایی مختلف و فواید آن ها برای بدن

1-03 مواد اطراف ما

آشنایی با حالت های مواد و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر و کاربرد آن در زندگی

به بالای صفحه بردن