فارسی پایه دوم مهر ماه

۱ ستایش

ایجاد انگیزه در توکل به خدا در انجام کارها

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p2/m7/farsi/1.setayesh.ppsx
2 کتابخانه کلاس ما

تقویت فرهنگ کتابخوانی،آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی و گسترش واژگان با پیشوند(هم)

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p2/m7/farsi/2.ketabkhane%20class%20ma.ppsx
3 مسجد محله ما

تقویت روحیه مشارکت و همدلی اجتماعی،آشنایی با برخی نکات زبانی و واژه سازی با پیوند(با)و انواع(و)

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p2/m7/farsi/3.masjed%20mahal%20ma.ppsx
4 خرس کوچولو

ترویج فرهنگ مراقبت از خود و توجه به سلامت فردی و آشنایی با برخی نکات زبانی مانند بعضی از علائم سجاوندی مثل(.)(؟)(!) و واژه سازی با پیوند(بی)

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p2/m7/farsi/4.khers%20kocholo.ppsx

به بالای صفحه بردن