فارسی پایه سوم مهر ماه

۱-۰۱ آشنایی با جمع و مفرد کلمات،آشنایی با مکان های مرتبط به یکدیگر،یادگیری کلمات هم معنا،متضاد و هم گروه

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p3/m7/farsi/1-01.pptx
2-01 صرف افعال و یادگیری کلمات هم معنا،متضاد و هم گروه

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p3/m7/farsi/2-01.pptx
3-01 یادگیری کلمات هم معنا،متضاد و هم گروه و آشنایی با مفهوم هم خانواده

http://dlcomplex.ir/repository/hanacpx/hanasch99/p3/m7/farsi/3-01.pptx

به بالای صفحه بردن