هدیه پایه دوم مهر ماه

۱ نعمت های خدا

آشنایی با نعمت های خدا

2 پرندگان چه می گویند

آشنایی با آداب دعا کردن

3 خاطره ماه

تقویت روحیه شکرگزاری از نعمت های خداوند

به بالای صفحه بردن